Podmienky používania

 1. Playtime.sk je internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou TECH IT, s.r.o.
  Levická 27 949 01 Nitra zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, IČO 46374922, (TECH IT, s.r.o.je platcom DPH) ďalej len Playtime.sk.
 2. Playtime.sk je priestor na sprostredkovanie fyzického cvičenia medzi užívateľom, športoviskom a trénerom. Poskytovanie a využívanie služieb zo strany užívateľa, športoviska a trénera na Playtime.sk sa spravuje týmito podmienkami.
  Podmienkou využívania služieb na Playtime.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa, trénera a športoviska (ďalej len užívatelia) s týmito Podmienkami. V prípade, že užívatelia s Podmienkami nesúhlasia, nie sú oprávnení portál využívať.
 3. Užívatelia nie sú povinní platiť za vytvorenie profilu na serveroch prevádzkovateľa, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu.
 4. Užívatelia môžu na serveroch vystupovať iba pod jednou indentitou (meno, priezvisko) a používať iba jeden užívateľský účet samostatne ako tréner a užívateľ a samostatne športovisko.
 5. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami Playtime.sk a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registrovať“, „Súhlasím“ alebo ich obdobami/náhradami, sa zmluvný vzťah medzi registrovanými užívateľmi považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Profil užívateľov môže byť zrušený bezodkladne na vlastnú žiadosť adresovanú na playtime@playtime.sk. Pokiaľ prevádzkovateľ športoviska nesúhlasí s podmienkami a pridávaním aktivít na jeho športovisku, je povinný adresovať na administrátora (playtime@playtime.sk) Playtime.sk žiadosť o zrušenie informačného profilu v databáze športovísk. Administrátor nie je povinný účet športoviska vymazať, pokiaľ žiadateľ o zrušenie nepredloží dostatočnú dokumentáciu o tom, že je prevádzkovateľom daného športoviska. Všetky informácie o športovisku v databáze Playtime.sk boli stiahnuté z voľne dostupných informačných webových stránok.
 7. Užívateľ súhlasí s tým, že využívanie profilu na Playtime.sk je podmienené umiestnením profilovej fotografie. 
  Užívateľ sa zaväzuje, v profile použiť autentickú fotografiu tváre tak, aby ho bolo možné identifikovať. 
  Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na serveri len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. 
  Užívateľ nesmie na servery pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. 
  Užívateľ nesmie na svojich fotografiách uvádzať svoje kontaktné údaje, ani iným spôsobom odkazovať na svoje alternatívne spôsoby kontaktovania mimo prostredia Playtime.sk 
  Vložené fotografie nesmú obsahovať žiadne kontakty, logo, vodoznak alebo identifikáciu hodnotenia. 
 8. Užívateľ súhlasí, že odoslaním kontaktného formulára v profile užívateľa môžu byť jeho kontaktné údaje sprostredkované Užívateľom registrovaným na portáli Playtime.sk
 9. Playtime.sk si vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť profil užívateľa, bez udania dôvodu, alebo ak je v rozpore s podmienkami používania či dobrými mravmi.
 10. Prevádzkovateľ má právo zrušiť či zablokovať prístup a účet užívateľa.
 11. Playtime.sk rešpektuje súkromie Užívateľov, a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné údaje. 
  Playtime.sk si vyhradzuje právo prístupu ku zadaným požiadavkam a komunikácii medzi Užívateľmi. Playtime.sk neposkytuje osobné údaje tretej strane, ani ich nezverejňuje bez výslovného súhlasu užívateľa. Ďalšie otázky k ochrane súkromia je možné adresovať na playtime@playtime.sk.
 12. Playtime.sk iba sprostredkováva e-mailový kontakt medzi užívateľmi a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu služby a zaplatenie. Playtime.sk neposkytuje užívateľom ani záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Playtime.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Playtime.sk. Playtime.sk nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľov uvedených v profile, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívatelia súhlasia s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. Playtime.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku neho v súvislosti s využívaním Playtime.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Playtime.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 13. Playtime.sk prehlasuje, že sa vedeniu služieb Playtime.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní Playtime.sk mohli vzniknúť užívateľom, či tretím osobám. Playtime.sk je oprávnené bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Playtime.sk upravovať alebo inovovať. Playtime.sk má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Playtime.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 14. Užívatelia súhlasia v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Playtime.sk je oprávnené zasielať užívateľom akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Playtime.sk ponúka.
 15. Playtime sk nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov.
  Playtime.sk vo vlastnom záujme dbá na kvalitu a pravdivosť referencií. Nenesie však zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepravdivé údaje vložené užívateľmi.
 16. Playtime.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za informácie uvedené v databáze športovísk. Informácie majú informatívny charakter a za ich aktuálnosť nenesieme zodpovednosť.
 17. Užívateľom služieb na Playtime.sk je zakázané: 
  a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou 
  b) uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe 
  c) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine 
  d) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním 
  e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok 
  f) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav 
  g) propagovať detskú pornografiu 
  h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov 
  i) propagovať vlastnú web stránku a kontaktné údaje v detailoch profilu, fotografiách, alebo zadaných referenciách 
  j) odkazovať na alternatívne spôsoby kontaktovania mimo prostredia Playtime.sk 
  k) užívateľ nesmie používať Playtime.sk spôsobom, ktorý by ho mohol poškodiť, meniť vizuálnu podobu, zasahovať do kódu stránky alebo preťažiť tento web 
  l) užívateľ nesmie odporúčať kontaktovanie mimo prostredia webu, (internetové vyhľádávače, sociálne siete, odovzdanie adresy, kontaktu a podobne)
 18. Playtime.sk si vyhradzuje právo zaradiť užívateľa na čiernu listinu portálu s informáciou o tom, že porušil niektorú z podmienok používania, takéto konanie môže byť odzrkadlené v pozíciach vyhľadávania na Playtime.sk
 19. Playtime.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.


Osobitné ustanovenie týkajúce sa platieb

užívateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené služby na emailové konto playtime@playtime.sk vytvorené na portáli Playtime.sk

užívateľ platenej služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie služby na emailovú adresu: playtime@playtime.sk


Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zakúpené od prevádzkovateľa TECH IT, s.r.o.
Levická 27 949 01 Nitra zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, IČO 46374922 Užívateľ potvrdzuje svoje oboznámenie s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami svojou registráciou aktiváciou platenej služby na serveri Playtime.sk

Dĺžka záruky:

Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.

Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.

Spôsob vybavenia reklámacie:

Reklamácia odstrániteľnej vady bude vybavená bezplatne, tak, že Playtime.sk odstráni vadu alebo dodá novú adekvátnu službu.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, Playtime.sk užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na serveri Playtime.sk.

Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči užívateľovi dňom registrácie na server Playtime.sk.

Alternatívne riešenie sporov

Užívateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na playtime@playtime.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.